Selecció de professorat de català

llullL’Institut Ramon Llull promou l’ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura catalanes a les universitats i altres centres d’estudis superiors. D’acord amb aquest objectiu, l’Institut organitza anualment convocatòries de selecció de professorat d’estudis catalans a les universitats amb les quals col·labora per cobrir les vacants i garantir d’aquesta manera la continuïtat de la docència.

PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Un curs acadèmic, amb possibilitat de continuïtat de fins a un màxim de tres cursos acadèmics més. La continuïtat està subjecta a la renovació anual, prèvia conformitat de l’Institut Ramon Llull i la universitat corresponent.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6.367 de 5 de maig de 2013)

Más información: http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/seleccio_professors.cfm